Deklaracja dostępności - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach

Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sspbejsce.pl.
 
Data publikacji strony internetowej: 2012-06-10
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-16
 

 
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
   
 • Ograniczony dostęp do treści dla osób z niepełnosprawnością wzrokową
 •  
 • Sekwencja nawigacji oraz czytania określona w kodzie HTML jest nielogiczna lub jej brak
 •  
 • Po zmianie rozmiarów strony do 200% następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony internetowej
 •  
 • Na stronie znajdują się istotne elementy, do których nie jest możliwy dostęp za pomocą wyłącznie interfejsu      klawiatury
 •  
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy ułatwiające nawigacje pomiędzy powtarzającymi się elementami
 •  
 • Użytkownik nie ma możliwości wykorzystania strzałek do nawigacji
 •  
 • Nie spełniono wymagań kontrastu pomiędzy tekstem a tłem
 •  
 • Przy zwiększeniu odstępów w tekście następuje utrata treści lub funkcjonalności
 •  
 • Podczas nawigacji klawiaturą brak jest widocznego foskusa aktualnie zaznaczonego elementu
 •  
 • Treści pojawiające się w innym języku niż język strony internetowej nie zostały określone
 
Wyłączenia:
 
   
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 


SKRÓTY KLAWIATUROWE
 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
 

 
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-25.
 
Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego 22-300 Krasnystaw ul. Okrzei 15/9e.
 

 
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Giereś, e-mail: sspbejsce@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413511009. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
 
• Główne wejście znajduje się od strony południowej i nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 
• Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 
• Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 
• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, możliwe online.
Witaj na naszej stronie
Wróć do spisu treści